Slide 2 mkd
Клиент: Volkswagen
Тип на проект: Micro-Site
Клиент: Land Rover
Тип на проект: Micro-Site
Client: Volkswagen
Тип на проект: Micro-Site
Клиент: Toyota
Тип на проект: Micro-Site
ABSOLUTE ZERO
ABSOLUTE ZERO
Студио за веб девелопмент
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Откриј повеќе
откриј повеќе
откриј повеќе
За нас
За нас
За нас
За нас
Проекти
Проекти
Проекти
Проекти
VW Passat GTE
Hybrid Mobility
LR Defender
VW Golf 8 Tech
Кои сме ние
Absolute Zero е веб девелопмент студио лоцирано во Скопје, водено од желбата за креирање на уникатни и интерактивни, дигитални доживувања.
Што работиме
Овозможуваме широко порфтолио на услуги, кое вклучува креирање на микро сајтови, корпоративни веб сајтови, e-commerce, мобилни апликации за iOS и Android и апликации за онлајн букирање.
Нашиот пристап
Преку нашите проекти ние се движиме на границата на можностите на модерната веб технологија. Користејќи HTML и CSS креираме уникатен User Interface кој со помош на JavaScript технолгијата станува интерактивен и анимиран - лесен за користење и интеракција. JavaScript технологијата ни овозможува да креираме комплексни 2D анимации и неверојатен User Experience.

Ние го комбинираме уникатниот front-end со моќен CMS за да им овозможиме на клиентите беспрекорно и безгрижно уредување на нивните веб сајтови.
Контакт
пишете ни:
aleksandar.popov@absolutezero.mk
јавете ни се: +389 70 397 670
или дојдете кај нас:
Бул. Јане Сандански 113B-20, Скопје
0 степени Целзиусови
-273.15 Целзиусови
0 Келвини
Кликнете тука за да нацртате круг
Сега направете го транспарентен
Одлично, сега ајде да креираме две хоризонтални линии во него
Добро направено, вие ја креиравте мени иконата која ни недостасуваше. Сега помогнете ни да ја поставиме на место
И конечно - кликнете на неа за да проверите дали функционира
Мора да признаеме дека ви оди добро. Но, дозволете ние да преземеме од тука.
пишете ни на: aleksandar.popov@absolutezero.mk
Ајде да креираме нешто заедно
Ние работиме тука - на Absolute Zero - најниската точка на термодинамичката температурна скала. Толку ниска што безмалку е невозможно да се достигне - како и нашата работа. Но, ние овозможуваме и најтешките предизвици прилично лесно да се достигнат, креирајќи прекрасни дигитални доживувања.
E-Commerce
E-Commerce
E-Commerce
Online плаќање
Online плаќање
Online плаќање
Online услуги
Online услуги
Online услуги
Калкулатори
Калкулатори
Калкулатори
Листинзи
Листинзи
Листинзи
Кредитен калкулатор
100.000 ден.
200.000 ден.
300.000 ден.
1.533 ден.
3.066 ден.
4.600 ден.
Износ на кредитот
Месечна рата
84
месеци
7.5%
камата
БРОЈ НА КАРТИЧКА
ВАЖИ ДО
11/21
121
МКД
ПЛАТИ 1.290 ден.
CVC
ДРЖАВА
4478 3425 3311 0576
5.000 ден.
890
260
600
1.900
2.500
850
2.500
1.900
600
Осигурување на стан
58 метри квадратни со вклучено осигурување од поплави
Патничко осигурување
Важи за земји од ЕУ
Патничко осигурување за деца
Важи за деца до 7 годишна возраст
Автоодговорност
Toyota Hybrid 2.0
Автоодговорност
Вклучено осигурување на стакла
Здравствено осигурување
Вклучени 10 прегледи во текот на годината
Опис
Износ
Осигурување на стан
2.000 ден.
Патничко осигурување
900 ден.
Автоодговорност
3.600 ден.
Здравствено осигурување
14.000 ден.
Вкпно
0 ден.
2.000 ден
2.900 ден.
6.400 ден.
20.400 ден.
Каде планирате да патувате?
Берлин
Цел објект
Цел објект
Соба за мене
Дел од соба
Хотелска соба
Следно
Број на соби и кревети
Кревети
Спални соби
Бањи
0
1
0
1
0
Резултати
Slide 1 eng
Client: Volkswagen
Project Type: Micro-Site
Client: Land Rover
Project Type: Micro-Site
Client: Volkswagen
Project Type: Micro-Site
Client: Toyota
Project Type: Micro-Site
ABSOLUTE ZERO
ABSOLUTE ZERO
a web development studio
Services
Services
Services
Services
explore
explore
explore
about us
about us
about us
about us
Projects
Projects
Projects
Projects
VW Passat GTE
Hybrid Mobility
LR Defender
VW Golf 8 Tech
Who we are
A creative web development studio in Skopje, pursuing the dream of making digital experiences in an immersive extraordinary way.
What we do
A wide range of web services including but not limited to content micro-sites, corporate websites, e-commerce, mobile iOS/Android apps, and online booking applications.
Our approach
We push modern web technology to its limits. We embrace HTML and CSS to create outstanding UI and are excited to use JavaScript to make your screen come to life - making complex 2D animations and outstanding User Experience.

We combine our custom, built from scratch frontend with powerful CMS to enable our clients with frictionless long-term engagement with their website.
How to contact us
write to us:
aleksandar.popov@absolutezero.mk
call us: +389 70 397 670
or visit our offices:
Blvd. Jane Sandanski 113B-20, Skopje
Zero Celsius
-273.15 Celsius
0 Kelvin
Click here to draw a circle
Great, now make it transparent
Excellent, now let's create two horizontal lines inside
Well done, you created the menu icon we were missing. Now help us to put it in its place
And finally - click on it to see if it works
You are doing very well. But let us take over from here.
Write to us at: aleksandar.popov@absolutezero.mk
let's create something together
We work here, at Absolute Zero, the lowest point on the thermodynamic temperature scale. It is so low that is almost impossible to reach. So is our work. But, we make the most complex tasks fairly easy to achieve, creating amazing digital experiences.
E-Commerce
E-Commerce
E-Commerce
Online Payment
Online Payment
Online Payment
Online booking
Online booking
Online booking
Calculators
Calculators
Calculators
Directories
Directories
Directories
Loan Calculator
$10.000
$20.000
$30.000
$138
$277
$460
loan amount
monthly payment
84
months
7.5%
interest rate
CARD NUMBER
EXPIRY
11/21
121
US
PAY $34
CVC
COUNTRY
4478 3425 3311 0576
$23.97
10.99
1.99
5.99
13.99
3.99
7.99
3.99
13.99
5.99
Home insurance
58 square meters with flood insurance
Travel insurance
All countries within EU
Child Travel insurance
Children up to 7 years old
Car insurance
Toyota Hybrid 2.0
Car insurance
Glass damage included
Health insurance
Up to 10 exams per year included in the package
Item
Amount
Home insurance
$35
Travel insurance
$14
Car insurance
$70
Health insurance
$210
Total
$ 0
$ 35
$ 49
$ 119
$ 329
Where are you traveling to?
Berlin
Entire place
Entire place
Private room
Shared room
Hotel room
Next
Number of rooms and beds
Beds
Bedrooms
Bathrooms
0
1
0
1
0
View places
Slide 2 mkd
Kлиент: Volkswagen
Тип на проект: Micro-Site
Клиент: Land Rover
Тип на проект: Micro-Site
Клиент: Volkswagen
Тип на проект: Micro-Site
Клиент: Toyota
Тип на проект: Micro-Site
ABSOLUTE ZERO
ABSOLUTE ZERO
ABSOLUTE ZERO
Веб девелопмент студио
Услуги
откриј повеќе
истражи
истражи
За нас
Проекти
VW Passat GTE
Hybrid Mobility
LR Defender
VW Golf 8 Tech
Кои сме
Absolute Zero е веб девелопмент студио лоцирано во Скопје, водено од желбата за креирање на уникатни и интерактивни, дигитални доживувања.
Што работиме
Овозможуваме широко порфтолио на услуги, кое вклучува креирање на микро сајтови, корпоративни веб сајтови, мобилни апликации за iOS и Android, e-commerce, онлајн листинзи.
Пристап
Преку нашите проекти ние се движиме на границата на можностите на модерната веб технологија. Користејќи HTML и CSS креираме уникатен User Interface кој со помош на JavaScript технолгијата станува интерактивен и анимиран - лесен за користење и интеракција. JavaScript технологијата ни овозможува да креираме комплексни 2D анимации и неверојатен User Experience.

Ние го комбинираме уникатниот front-end со моќен CMS за да им овозможиме на клиентите беспрекорно и безгрижно уредување на нивните веб сајтови.
Контакт
пишете ни:
aleksandar.popov@absolutezero.mk
јавете ни се: +389 70 397 670
или дојдете кај нас:
Бул. Јане Сандански 113B-20, Скопје
Нула Целзиусови
-273.15 Целзиусови